Керівні документи Військово-морського ліцею імені Володимира БЕЗКОРОВАЙНОГО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2003 р. № 1087
Київ

Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 486 від 15.05.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 486 від 15.05.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про військовий (військово-морський) ліцей, що додається.

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 486 від 15.05.2019}

Прем’єр-міністр України   В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. № 1087

ПОЛОЖЕННЯ
про військовий (військово-морський) ліцей

{Назва Положення в редакції Постанови КМ № 486 від 15.05.2019}

Загальні питання

1. Військовий (військово-морський) ліцей (далі – ліцей) є закладом спеціалізованої освіти II-III або III ступенів військового профілю для дітей з 13 років.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 486 від 15.05.2019}

2. Основними завданнями ліцею є:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, а також створення умов для оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру тощо;

створення умов для здобуття вихованцями ліцею (далі – ліцеїсти) освіти в межах обсягу, визначеного державним стандартом загальної середньої освіти;

забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування, можливості здобуття ліцеїстами первинних військових знань та навичок, необхідних для подальшого їх вступу і навчання у вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи;

виховання ліцеїстів у дусі відданого служіння Українському народові, любові до військової служби та свідомого прагнення до оволодіння професією офіцера;

підготовка ліцеїстів морально і фізично здоровими, загартованими, спроможними долати можливі труднощі військової служби.

3. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами МОН, Міноборони та власним статутом.

4. Ліцей створюється, реорганізується та ліквідується Міноборони у встановленому порядку.

5. Для забезпечення навчального-виховного процесу та допрофесійної підготовки ліцеїстів у ліцеї згідно з його штатом, що затверджується відповідними органами військового управління, проходять військову службу офіцери, прапорщики та військовослужбовці строкової служби Збройних Сил.

Штатний розпис ліцею передбачає посади педагогічних та інших працівників ліцею і затверджується в установленому порядку його начальником.

6. Ліцей є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, штамп, прапор, іншу символіку, рахунки в установах банків України, самостійний баланс і діє на підставі статуту, який затверджується Міноборони.

Організація навчально-виховного процесу

7. Навчально-виховний процес у ліцеї здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, що затверджуються МОН.

Під час складання робочих навчальних планів враховується спрямованість підготовки ліцеїстів на подальшу військову службу в Збройних Силах.

Робочі навчальні плани ліцею затверджуються керівником відповідного структурного підрозділу Міноборони.

8. Ліцей працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН, та реалізує покладені на нього завдання відповідно до вікових особливостей та здібностей ліцеїстів.

9. Індивідуалізація і диференціація навчання в ліцеї забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної складових змісту Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується Міноборони з урахуванням спеціалізації та профілю навчання ліцеїстів.

Загальноосвітня підготовка ліцеїстів досягається шляхом впровадження профільного навчання, вивчення спеціальних курсів, факультативів, відвідування занять у гуртках тощо.

Навчально-виховний процес у ліцеї організовується у формі уроків, лекцій, лабораторно-практичних, семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо і поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою педагогічних працівників. Поряд з традиційними формами і методами можуть використовуватися також інноваційні технології навчання.

Під час навчально-виховного процесу у ліцеї проводяться факультативні та гурткові заняття загальноосвітнього і військово-прикладного характеру, спортивні змагання, екскурсії до військових частин, військових навчальних закладів, музеїв, на підприємства.

Військово-патріотичне виховання ліцеїстів здійснюється під час навчальних занять, позакласної роботи, ознайомлення ліцеїстів з бойовими традиціями Українського народу, життям та бойовим навчанням Збройних Сил, а також під час набуття ліцеїстами теоретичних знань та практичних навичок з допризовної та загальноосвітньої підготовки.

Час для проведення факультативних та гурткових занять визначається режимом роботи ліцею, що затверджується наказом начальника ліцею.

Ліцей відповідно до законодавства може надавати на договірній основі платні послуги.

10. Ліцеїсти відповідно до статуту ліцею, а також правил внутрішнього розпорядку ліцею та розпорядку дня, що затверджується наказом начальника ліцею, можуть залучатися до самообслуговування, різних видів іншої суспільно корисної праці з урахуванням віку і фізичних можливостей за умови дотримання норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

11. На час проведення допризовної підготовки та з метою забезпечення допрофесійної підготовки, виховання готовності до військової служби і вироблення навичок статутних відносин між ліцеїстами – майбутніми військовослужбовцями:

особам, які зараховуються на навчання до ліцею, наказом начальника ліцею присвоюється навчальне звання “ліцеїст” і видається посвідчення за зразком згідно з додатком;

класи у ліцеї іменуються навчальними взводами, які об’єднуються у навчальні роти і поділяються на навчальні відділення;

найбільш підготовлені і дисципліновані ліцеїсти призначаються на посади командирів навчальних відділень та заступників командирів навчальних взводів. Наказом начальника ліцею цим ліцеїстам присвоюються такі навчальні звання:

командиру навчального відділення – молодший віце-сержант, віце-сержант;

заступнику командира навчального взводу – віце-сержант, старший віце-сержант.

Навчальні звання, посади, найменування “навчальні роти”, “навчальні взводи” згідно із статутом ліцею можуть використовуватися також під час вивчення всіх предметів протягом навчально-виховного процесу у ліцеї, а залучення ліцеїстів до самообслуговування за аналогією із порядком, установленим у Збройних Силах, може називатися добовим нарядом.

12. Термін навчання у ліцеї становить 2 роки (3 роки з часу, визначеного законодавством про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання).

Навчальний рік у ліцеї починається 1 вересня і закінчується не пізніше ніж 1 липня наступного року з урахуванням перебування ліцеїстів у літньому польовому навчальному таборі (навчальної практики).

Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менш як 190 робочих днів (без урахування часу на складання випускних іспитів).

Структура навчального року (чверті, півріччя, семестри, триместри) визначається режимом роботи ліцею у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з Міноборони.

Тривалість канікул для ліцеїстів протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів.

Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується наказом начальника ліцею.

Тривалість уроку становить 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками визначається статутом ліцею.

13. Навчання ліцеїстів здійснюється державною мовою.

14. Рівень знань ліцеїстів визначається за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Ліцеїсти, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета, а також систематично або грубо порушували дисципліну (перелік порушень визначається правилами внутрішнього розпорядку ліцею), за рішенням педагогічної ради та відповідним наказом начальника ліцею відраховуються з ліцею і направляються на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів за місцем проживання батьків або осіб, які їх замінюють, з попереднім повідомленням про це відповідного органу управління освітою.

Питання щодо відрахування ліцеїста за систематичні або грубе порушення дисципліни розглядається педагогічною радою у присутності хоча б одного з його батьків або особи, яка їх замінює.

15. Переведення ліцеїстів на їх прохання до іншого військового ліцею або ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою чи навпаки проводиться у виняткових випадках з дозволу Міноборони, як правило, після завершення навчального року.

16. У ліцеї запроваджуються такі військові ритуали: урочисті шикування (мітинги) з нагоди посвяти дітей, які вступили до ліцею, в ліцеїсти; початку навчального року; останнього дзвоника для випускників ліцею; відкриття та закриття літнього польового навчального табору; випуску ліцеїстів. Ліцеїсти можуть залучатися до участі у парадах військ, військово-патріотичних заходах згідно з наказами і директивами Міноборони та начальника Генерального штабу Збройних Сил.

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 486 від 15.05.2019}

У ліцеї урочисто відзначаються державні свята і День ліцею.

17. Для підвищення ефективності навчально-виховної роботи ліцей підтримує постійний зв’язок з випускниками, які навчаються у вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи, та цими навчальними закладами.

18. Навчання у ліцеї завершується проведенням державної підсумкової атестації ліцеїстів у порядку, що визначається і затверджується МОН для системи загальної середньої освіти.

Державну підсумкову атестацію проводить державна атестаційна комісія. Склад комісії затверджується Міноборони.

За результатами навчання та державної підсумкової атестації ліцеїсти отримують атестат про повну загальну середню освіту установленого зразка, а також нагрудний знак, зразок якого затверджується Міноборони.

За відмінні успіхи в навчанні ліцеїсти нагороджуються похвальним листом, а випускники ліцею – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За особливі успіхи у навчанні”, срібною “За успіхи у навчанні”.

19. Випускники ліцею відповідно до їх заяв направляються до вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, для участі у вступних випробуваннях. Випускники ліцею можуть прибувати до зазначених навчальних закладів у формі одягу ліцеїстів.

20. Особові справи ліцеїстів, які не вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, зберігаються у ліцеї відповідно до законодавства.

Учасники навчально-виховного процесу

21. Учасниками навчально-виховного процесу у ліцеї є ліцеїсти, керівники, педагогічні працівники, офіцери, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти ліцею, батьки або особи, які їх замінюють.

22. Зарахування вступників до ліцею здійснюється до початку навчального року наказом його начальника за результатами конкурсу, проведеного згідно з правилами прийому до ліцею, що затверджуються МОН за поданням Міноборони.

З числа осіб, які не зараховані до ліцею за результатами конкурсу, формується відповідно до їх рейтингу резерв вступників до ліцею у кількості 10 відсотків чисельності набору. Зазначені особи мають переважне право на зарахування до ліцею протягом навчального року за наявності вільних для навчання місць. У цьому разі зарахування до ліцею протягом навчального року здійснюється у виняткових випадках тільки з дозволу Міноборони.

Зарахування осіб до випускних класів ліцею забороняється.

23. Ліцеїсти під час навчання проживають в спеціально обладнаних приміщеннях ліцею та забезпечуються за рахунок держави речовим майном у порядку та за нормами, що передбачені законодавством.

Харчування ліцеїстів здійснюється за нормами, передбаченими законодавством.

Подання ліцеїстам медичної допомоги провадиться у порядку, передбаченому для військовослужбовців, Головним військовим клінічним госпіталем та іншими медичними закладами Збройних Сил.

24. Ліцеїсти мають право на:

доступність та безоплатність повної загальної середньої освіти;

вибір профілю, предметів варіативної частини навчального плану, спеціальних курсів, факультативів, позакласних занять;

переатестацію з навчальних предметів;

користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою ліцею;

безпечні і нешкідливі умови навчання, самообслуговування та суспільно корисної праці, до якої вони залучаються;

участь в органах громадського самоврядування ліцею;

вільне висловлювання поглядів, переконань;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, які проводяться як у ліцеї, так і за його межами;

участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних працівників, офіцерів, психологів та інших працівників, що порушують їх права, принижують честь, гідність.

25. Ліцеїсти мають право на пільговий проїзд міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, передбаченому законодавством.

Оплата проїзду ліцеїстів під час зимових та літніх канікул у межах території України (один раз на рік до місця проживання батьків або осіб, які їх замінюють та назад), у разі хвороби або за сімейними обставинами (смерть чи тяжкий стан здоров’я близьких родичів), у польовий (стаціонарний) навчальний табір у літній період навчання для занять з допризовної підготовки здійснюється у межах коштів, передбачених на утримання ліцею.

26. Ліцеїстам з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, виплачується грошове забезпечення за рахунок коштів, що виділяються на утримання ліцею, у розмірі, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. № 829″Про грошове забезпечення військовослужбовців” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 21, ст. 863).

27. Ліцеїсти зобов’язані:

систематично і глибоко оволодівати знаннями в обсязі не меншому, ніж це визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, щоб стати всебічно розвиненою, освіченою, культурною людиною, бути готовим до відданого служіння Українському народові;

вивчати військову справу і готувати себе до військової служби;

активно працювати на заняттях, самостійно виконувати навчальні завдання;

бути дисциплінованими, не допускати негідних вчинків самим та утримувати від цього товаришів;

брати посильну участь у різних видах суспільно корисної праці;

бережно ставитися до майна, яким вони користуються;

дотримуватися правових та моральних норм;

дотримуватися вимог статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку ліцею та розпорядку дня;

дотримуватися правил особистої гігієни.

28. Права та обов’язки керівників ліцею, якими є начальник ліцею та його заступники, визначаються статутом ліцею.

29. Педагогічні працівники ліцею мають права, передбачені законодавством для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того вони мають право:

брати участь у роботі методичних об’єднань, нарадах та у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу в ліцеї;

проводити в установленому порядку науково-методичну, науково-дослідну та експериментальну роботу.

30. Педагогічні працівники ліцею мають обов’язки педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, передбачені законодавством. Крім того, вони зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання предметів відповідно до навчальних програм та вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

систематично, науково аргументовано і послідовно викладати предмет, давати ліцеїстам глибокі знання та прищеплювати трудові навички, виховувати у них високі моральні якості, всіляко розвивати самостійність та ініціативу;

пояснювати значення предмета, що вивчається, для військової справи і майбутньої професії офіцера, виховувати у ліцеїстів почуття громадянського і військового обов’язку та дисциплінованість;

вміло використовувати навчальні заняття і позакласні заходи з метою прищеплення ліцеїстам трудових навичок, виховання у них поваги до праці;

уважно вивчати індивідуальні особливості ліцеїстів під час навчально-виховного процесу;

брати за погодженням з командирами рот – старшими офіцерами-вихователями і командирами взводів – офіцерами-вихователями участь у позакласній виховній роботі, проводити бесіди з політичних та етичних тем, тематичні вечори, екскурсії тощо;

брати участь у роботі педагогічної ради ліцею.

31. Обсяг педагогічного навантаження, порядок його розподілу та перерозподілу визначається законодавством.

Атестація педагогічних працівників ліцею здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

32. Відповідальними за проведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної підготовки ліцеїстів, їх допрофесійної підготовки, проведення виховної роботи, облік, зберігання, технічний стан та видачу озброєння, боєприпасів і військового майна, дотримання встановлених правил і запобіжних заходів під час проведення занять, а також дотримання статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку ліцею, режиму роботи ліцею та розпорядку дня є офіцери – військовослужбовці Збройних Сил, які входять до штату ліцею.

33. Офіцери призначаються на посади командирів навчальних взводів – офіцерів-вихователів та командирів навчальних рот – старших офіцерів-вихователів. Офіцери можуть також призначатися на посади викладачів фізичної підготовки, інші посади.

Права та обов’язки офіцерів, що перебувають на посадах командирів навчальних рот – старших офіцерів-вихователів, командирів навчальних взводів – офіцерів-вихователів та на інших посадах, визначаються цим Положенням та статутом ліцею.

34. Права та обов’язки психологів, бібліотекарів, батьків та осіб, які їх замінюють, як учасників навчально-виховного процесу визначаються законодавством та статутом ліцею.

Управління ліцеєм

35. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснюється його начальником, який крім повноважень з керівництва офіцерським складом та іншими військовослужбовцями ліцею має повноваження і обов’язки, передбачені законодавством для директора загальноосвітнього навчального закладу.

Начальник ліцею призначається на посаду з числа старших офіцерів, які мають вищу педагогічну освіту, та мають вислугу військової служби на посадах офіцерів не менш як 10 років і педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Начальник ліцею несе відповідальність за реалізацію державної освітньої політики, організацію, зміст і результати навчально-виховного процесу у ліцеї.

36. Для забезпечення управління навчально-виховним процесом та організації повсякденної діяльності ліцею у його штаті передбачаються посади заступника начальника ліцею з навчальної роботи – начальника навчальної частини, заступника начальника ліцею з виховної роботи – начальника відділення та заступника начальника ліцею з матеріально-технічного забезпечення – начальника відділу, на які призначаються офіцери.

37. Командир навчальної роти – старший офіцер-вихователь безпосередньо підпорядковується начальнику ліцею і призначається на посаду з числа офіцерів, які мають вищу освіту, здібності до роботи з молоддю та вислугу військової служби на посадах офіцерів не менш як 8 років.

Командир навчальної роти – старший офіцер-вихователь керує навчально-виховним процесом у роті і відповідає за проведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної підготовки ліцеїстів, збереження їх здоров’я, дотримання статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку ліцею, режиму роботи ліцею та розпорядку дня ліцею, раціональне використання майна роти та ведення ротного господарства.

38. Командир навчального взводу – офіцер-вихователь безпосередньо підпорядковується командиру роти – старшому офіцеру-вихователю і призначається на посаду з числа офіцерів, які мають вищу освіту, здібності до роботи з молоддю та вислугу військової служби на посадах офіцерів не менш як 4 роки.

Командир навчального взводу – офіцер-вихователь відповідає за проведення поглибленої допризовної, посиленої фізичної та допрофесійної підготовки, виховної роботи, дисципліну і моральний стан ліцеїстів, їх здоров’я і фізичний розвиток, збереження майна взводу.

39. Для розгляду найбільш важливих питань навчання та виховання ліцеїстів у ліцеї утворюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять начальник ліцею, його заступники, педагогічні працівники, командири рот – старші офіцери-вихователі та командири взводів – офіцери-вихователі, психологи, бібліотекарі.

Головою педагогічної ради ліцею є його начальник.

Робота педагогічної ради планується і проводиться відповідно до потреб навчально-виховного процесу у ліцеї. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вони повинні проводитися не менш ніж чотири рази на рік. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів педагогічної ради, оформляються протоколами і набувають чинності після затвердження їх наказом начальника ліцею.

40. Педагогічна рада навчальної роти утворюється для розгляду питань навчання та виховання ліцеїстів роти. До її складу входять командир роти – старший офіцер-вихователь, педагогічні працівники та командири взводів – офіцери-вихователі.

Кількість засідань педагогічної ради навчальної роти визначається потребами навчально-виховного процесу. Засідання педагогічної ради навчальної роти оформляються протоколами.

41. Питання, що розглядаються педагогічними радами ліцею і роти, визначаються статутом ліцею.

42. Органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) членів його колективу, які перебувають у трудових відносинах з ліцеєм. У роботі загальних зборів (конференції) можуть брати участь офіцери ліцею. Порядок, періодичність скликання і повноваження загальних зборів (конференції) членів колективу ліцею визначаються статутом ліцею і колективним договором.

Загальні збори (конференція) членів колективу ліцею заслуховують звіт начальника ліцею про роботу із здійснення керівництва навчальним закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ліцею.

43. У період між загальними зборами (конференціями) членів колективу ліцею діє рада ліцею, до складу якої обираються пропорційно представники від педагогічних працівників ліцею, ліцеїстів, батьків, інших учасників навчально-виховного процесу.

Рада ліцею організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій) членів колективу ліцею, затверджує режим роботи ліцею, розглядає ініціативи щодо удосконалення навчально-виховного процесу, науково-методичної, науково-дослідної та експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази та використання коштів, що виділяються на утримання ліцею і вносить начальнику ліцею відповідні пропозиції, у тому числі щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

44. У ліцеї за рішенням загальних зборів (конференції) членів колективу ліцею або ради ліцею можуть утворюватися піклувальна рада, батьківський комітет та інші органи громадського самоврядування.

Діяльність піклувальної ради, батьківського комітету та інших органів громадського самоврядування регулюється законодавством та статутом ліцею.

Матеріальне та фінансове забезпечення і фінансово-господарська діяльність

45. Ліцей має будівлі, споруди, у яких розташовані навчальні, житлові, адміністративно-господарські приміщення, та інше військове майно, що закріплюється Міноборони за ліцеєм на праві оперативного управління і використовується для забезпечення розміщення ліцеїстів та організації навчально-виховного процесу.

Правовий статус військового майна ліцею визначається Законом України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”.

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення ліцею здійснюється Міноборони.

46. Джерелами формування коштів ліцею є кошти державного бюджету, кошти, отримані за надання в установленому порядку платних послуг, благодійні пожертвування юридичних та фізичних осіб.

Фінансово-господарська діяльність ліцею провадиться згідно із законодавством відповідно до його кошторису.

Міжнародне співробітництво

47. Ліцей за рахунок власних коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм та проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з іноземними організаціями та освітніми асоціаціями згідно з планами міжнародного співробітництва Міноборони.

Контроль за діяльністю ліцею

48. Контроль за діяльністю ліцею з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти здійснюється МОН та Міноборони.

Основною формою контролю за діяльністю ліцею є державна атестація навчального закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому МОН.

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) ліцею з питань організації навчально-виховного процесу. Зміст, види і періодичність цих перевірок (інспектування) визначається МОН та Міноборони залежно від стану організації навчально-виховного процесу, але не частіше ніж один – два рази на рік.