Критерії та методика оцінювання вступного випробування з математики

Вступне випробування з математики проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії (далі – письмова робота) за завданнями, розробленими вчителями ліцею, затвердженими начальником ліцею, згідно з вимогами чинних навчальних програм вивчення алгебри та геометрії для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Для вступників до 10-го класу вступне випробування з математики проводиться за матеріалами навчального посібника “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас” поточного навчального року та підручниками і навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в основній школі у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання.

Зміст завдань відповідає діючій програмі вивчення математики для 9-х класів.

Час на вступне випробування з математики складає 2 (дві) академічних години (90 хвилин).

Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи вступників над завданнями.

Використання вступниками допоміжних джерел (довідників, підручників, таблиць тощо) та різноманітних електронних пристроїв (калькуляторів, мобільних телефонів тощо) під час проведення вступного випробування суворо забороняється.

За результатами роботи вступника виставляється одна оцінка – з математики.

Розподіл завдань першої, другої та третьої частини за класами, предметами, рівнями складності та темами програмного матеріалу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Номер

завдання

Відповідність завдання класу навчання

Предмет

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учнів

Теми

програмного матеріалу

1

2

3

4

5

1.1

6

математика

початковий або середній

Звичайні дроби.

Раціональні числа та дії над ними

1.2

6

математика

початковий або середній

Відношення і пропорції

1.3

7

алгебра

початковий

Функції.

Лінійні рівняння з однією змінною

1.4

7

алгебра

середній

Цілі вирази

1.5

8

алгебра

початковий

Раціональні вирази

1.6

8

алгебра

середній

Квадратні корені. Дійсні числа.

Квадратні рівняння

1.7

9

алгебра

початковий

Квадратична функція

1.8

9

алгебра

середній

Квадратична функція

1.9

7

геометрія

початковий або середній

Взаємне розташування прямих на площині

1.10

8

геометрія

початковий або середній

Розв’язування прямокутних трикутників

1.11

9

геометрія

початковий

Чотирикутники

1.12

9

геометрія

середній

Розв’язування трикутників.

Декартові координати на площині.

Вектори на площині

2.1

8

алгебра

достатній

Раціональні вирази

2.2

9

алгебра

достатній

Нерівності

2.3

9

алгебра

достатній

Квадратична функція

2.4

9

геометрія

достатній

Розв’язування трикутників

3.1

9

алгебра

достатній або високий

Квадратична функція.

Раціональні вирази

3.2

9

геометрія

високий

Правильні многокутники.

Розв’язування трикутників.

Многокутники. Площі многокутників. Чотирикутники

Письмова робота з математики складається з трьох частин, що відрізняються за складністю та формою завдань.

У першій частині пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 – з геометрії), що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень вступників. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому вступники не зобов’язані наводити будь-які міркування, що пояснюють їх вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини блоку (завдання 1.1-1.12) оцінюється 1 (одним) балом.

Друга частина письмової роботи складається із 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 – з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають середньому та достатньому рівню навчальних досягнень. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань №№ 2.1-2.4 цієї частини оцінюється трьома балами. Часткове виконання завдань другої частини (наприклад, якщо вступник правильно знайшов один з коренів рівняння або розв’язків системи рівнянь) оцінюється двома балами.

Третя частина письмової роботи складається з 2 завдань (1 завдання з алгебри і 1 – з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають високому рівню навчальних досягнень.

Завдання третьої частини вважається виконаними правильно, якщо вступник навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінюється відповідно до критеріїв (таблиця 2) та схеми оцінювання завдань.

Критерії оцінювання завдань відкритої форми

з розгорнутою відповіддю

Що виконав учень

Відповідна кількість балів

за завдання

Максимальний бал – 6

Максимальний бал – 4

Отримав правильну відповідь і навів повне її обґрунтування

6 балів

4 бали

Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обґрунтована або розв’язання містить незначні недоліки

5 балів

3 бали

Суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в результаті знайшов лише частину правильної відповіді4 бали

Отримав відповідь, записав правильний хід розв’язування завдання, але в процесі розв’язання припустився помилки обчислювального або логічного (при обґрунтуванні) характеру

3 бали

Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в процесі розв’язування припустився помилки у застосуванні необхідного твердження чи формули

2 бали

1 бал

Лише розпочав правильно розв’язувати завдання або розпочав неправильно, але наступні етапи розв’язування виконав правильно

1 бал

Розв’язання не відповідає жодному з наведених вище критеріїв

0 балів

Правильне розв’язання завдань № 3.1, 3.2 оцінюється шістьма балами.

Завдання третьої частини письмової роботи вступники виконують на аркушах зі штампом “Військово-морський ліцей”.

Формулювання завдань третьої частини вступники не переписують, а вказують тільки номер завдання. Виправлення та закреслювання в оформленні розв’язування завдань третьої частини, якщо вони зроблені охайно, не є підставою для зниження оцінки.

Систему нарахування балів за правильно виконане завдання для оцінювання робіт вступників наведено в таблиці 3.

Сума балів, отриманих вступником за виконане завдання, відповідає оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень за спеціальною шкалою (таблиця 4).

Таблиця 3

Система нарахування балів

за правильно виконане завдання для оцінювання робіт вступників

Номери завдань

Кількість балів

Усього

1.1-1.12

по 1 балу

12 балів

2.1-2.4

по 3 бали

12 балів

3.1-3.2

по 6 балів

12 балів

Усього балів

36 балів

Відповідність кількості набраних балів вступником оцінці за
12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Таблиця відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12-бальною системою оцінювання

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

13-16

7

17-20

8

21-24

9

25-28

10

29-32

11

33-36

12

Основою шкали переведення балів є вимоги пояснювальної записки до “Збірника завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас” поточного року, а також критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329.