Критерії та методика оцінювання вступного випробування з української мови

Вступне випробування з української мови проводиться у письмовій формі (диктант) за завданнями, розробленими вчителями ліцею, затвердженими начальником ліцею, згідно з вимогами чинних навчальних програм вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Зміст завдань вступного випробування та критерії оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь вступників відповідають діючій програмі вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Тексти диктантів та критерії оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь вступників до 10-го класу визначатимуться за посібниками, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в навчальному процесі для вступників до 10-го класу – “Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 класˮ (за поточний навчальний рік).

Для проведення вступного випробування з української мови відводиться 1 (одна) навчальна година (45 хвилин). Відлік часу розпочинатиметься з початком читання вчителем тексту.

Використання учнями допоміжних джерел (словників, довідників, підручників, електронних засобів інформації тощо) – під час проведення вступного випробування не допускається.

Перевірці під час вступного випробування підлягають:

уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам’ятовування;

уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;

уміння належним чином оформляти роботу.

Результати вступного випробування з української мови оцінюються однією оцінкою у балах за критеріями оцінювання диктанту, викладеними у діючій програмі вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (“Українська (рідна) мова. 5-12 класи”/ Г.Т. Шелехова та інші. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005), затвердженій листом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2004 № 1/11-6611:

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки:

1) на правила, які не внесено до шкільної програми;

2) на ще не вивчені правила;

3) у словах з написанням, що не перевіряється, над якими не проводилася спеціальна робота;

4) у відтворенні так званої авторської пунктуації;

повторювані помилки (у слові, яке повторюється у диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою;

однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками;

розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі:

1) у винятках з усіх правил;

2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

4) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший і якщо можлива інша інтонація;

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як …; не що інше, як …; ніхто інший не …; ніщо інше не …);

6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або
порушення їх послідовності;

7) заміна українських літер російськими;

8) п’ять виправлень неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

9) орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.

Оцінювання мовних знань і вмінь здійснюється з урахуванням державного освітнього стандарту та вимог до знань, умінь, навичок з української мови, визначених діючою програмою.

Максимальна сума балів за вступне випробування з української мови дорівнює 36 балам, що відповідає 12 балам за 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Сума балів, отриманих вступником за виконане завдання, відповідає оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень за спеціальною шкалою (таблиця 5).

Таблиця 5

Таблиця відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12-бальною системою оцінювання

Кількість

набраних балів

Допустима кількість орфографічних і пунктуаційних помилок

Допустима кількість виправлень

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

1

2

3

4

1-3

15 і більше

5

1

4-6

13 – 14

4

2

7-9

11 – 12

3

3

10-13

9 – 10

3

4

14-17

7 – 8

3

5

18-21

5 – 6

2

6

1

2

3

4

22-25

4

3

7

26-29

3

3

8

30-31

1 + 1 (негруба)

1

9

32-33

1

2

10

34-35

1 (негруба)

1

11

36

0

0

12

Основою шкали переведення балів є критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 року № 329.