Критерії та методика оцінювання вступного випробування з іноземних мов

Вступне випробування з іноземної мови проводиться в письмовій формі за завданнями, розробленими вчителями ліцею, затвердженими начальником ліцею, згідно з вимогами чинних навчальних програм вивчення іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь вступників до 10 класу визначатимуться за посібником: “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 класˮ поточного навчального року, який рекомендований Міністерством освіти і науки (окрім завдання “Говоріння”).

Письмова робота складається з двох складових (читання, використання мови та письмо). Використання мови – це складова частина письма, де оцінюються лінгвістичні компетенції вступників, їхнє вміння використовувати знання граматичних структур та словниковий запас іноземної мови.

Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно­творчих видів діяльності: написання текстів різних видів і на різні теми, пов’язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються зі змістом шкільної навчальної програми (зв’язне висловлювання, оголошення, лист, листівка, анотація, відгук).

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати й формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування в межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно­когнітивного спрямування: редагування, доповнення, заповнення, трансформація, перефразування.

Вступне випробування проводиться за білетами, що містять завдання двох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання, письмова робота (2 етапи).

У першому завданні перевіряється рівень сформованості умінь і навичок читання, розуміння прочитаного тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами. Вступники повинні розуміти прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям; уміти знаходити та аналізувати необхідну інформацію, яка подається у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації; робити висновки з прочитаного; виділяти головну думку (ідею) і диференціювати основні факти та другорядну інформацію; аналізувати та зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами.

Тексти можуть містити до 5 % незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, використовуючи лінгвістичну й контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію, та 2 % незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Друге завдання складається з двох етапів. У першому етапі перевіряється рівень сформованості у вступників писемної мовленнєвої компетенції, тобто володіння функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Європейському стандарту В1.

Вступники повинні вміти писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країні, мова якої вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування та почуття, описуючи плани на майбутнє, а також розповідати про перебіг подій, описувати людину, об’єкт; писати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, прочитане, почуте згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією; обґрунтовувати власну точку зору, складати ділові листи, писати оголошення, заяву, робити запис інформації. Обсяг письмового висловлювання складає 35–45 слів.

У частині використання мови визначається рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що передбачають уміння вільно спілкуватися. Вступникам пропонуються тести з пропущеними лексичними одиницями або граматичними структурами.

На проведення вступного випробування відводиться 25 хвилин (читання – 10 хвилин, письмо (використання мови) – 15 хвилин).

Вступне випробування з іноземної мови проводиться на основі матеріалів збірників завдань, які відповідають загальноєвропейським рівням (А2+ – В1), виконання яких дає змогу визначити рівень засвоєння Державного стандарту базової і повної середньої освіти та навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів (для вступників до 10-го класу – за навчальним посібником: “Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас” поточного навчального року). Використання допоміжних джерел (словники, довідники, підручники, електронні засоби інформації тощо) під час проведення вступного випробування не допускається.

За виконану письмову роботу вступник отримує середньоарифметичну оцінку за показниками в читанні (таблиця 6) та писемному мовленні (таблиця 7).

Таблиця відповідності кількості набраних балів до оцінки

за 12-бальною системою оцінювання

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою

оцінювання навчальних досягнень учнів

1-3

1

4-6

2

7-9

3

10-13

4

14-17

5

18-21

6

22-25

7

26-29

8

30-31

9

32-33

10

34-35

11

36

12

Максимальна сума балів за вступне випробування з іноземної мови дорівнює 36-ти балам (12 балів – за першу частину; 24 бали – за другу), що відповідає 12-ти балам за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Сума балів, нарахованих за правильно виконані вступником завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень (таблиця 8).